regulamin - drumbattle

Idź do spisu treści

Menu główne

regulamin

konkurs


1.  TERMIN:

Konkurs
odbędzie się w  dniach 28-30 maja 2020 w auli  Zespołu Szkół Muzycznych (Akademia Rycerska) przy  ul. Chojnowskiej 2 w  Legnicy.

2. UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do młodych miłośników gry na perkusji - uczniów szkół muzycznych oraz osób wywodzących się z ruchu amatorskiego.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych.

3. KATEGORIE / PROGRAM KONKURSU:

Konkurs przeprowadzony będzie w  2 kategoriach  -  zestaw perkusyjny oraz werbel,  w podziale na 3 grupy wiekowe:

Kategoria - zestaw perkusyjny
Grupa A – do lat  12
(osoby urodzone w roku 2008 i później)
Grupa B -  do lat  16
(osoby urodzone w latach 2004-2007)
Grupa C –
do  21 lat (osoby urodzone w latach 1999-2003)
W  każdej grupie uczestnicy  zobowiązani będą wykonać 2  utwory
(wybrane przez siebie) na zestaw perkusyjny solo lub z podkładem instrumentalnym  prezentujące  zróżnicowane gatunki muzyczne. Jeden z utworów powinien mieć charakter balladowy.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.   

Kategoria - werbel
Grupa A – do lat  12 (osoby urodzone w roku 200
8 i później)
Grupa B -  do lat  16 (osoby urodzone w latach 200
4-2007)
Grupa C – do  21 lat (osoby urodzone w latach 199
9-2003)
W  każdej grupie uczestnicy  zobowiązani będą wykonać 2
utwory (wybrane przez siebie) na werbel solo zawierające elementy techniki klasycznej i rudymentarnej.
Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

   
4.
KOMISJA:
Prezentacje uczestników konkursu podlegać będą analizie komisji powołanej przez organizatora. Decyzje komisji są nieodwołalne.

5. INSTRUMENTARIUM / NAGŁOŚNIENIE/ SPRZĘT ODTWARZAJĄCY:
Organizatorzy zapewniają instrumentarium:  zestaw perkusyjny ( bass drum, 2 tom-tomy, floor tom,  werbel oraz talerze ze statywami – hi-hat, crash, ride); werbel. Ponadto sprzęt nagłośnieniowy (wzmacniacz, mikser, kolumny, monitor  odsłuchowy, słuchawki) oraz odtwarzający (cd, komputer). Dla uczestników przygotowane będą również sale ćwiczeniowe z zestawami perkusyjnymi oraz werblami.

6. WARSZTATY:

W trakcie festiwalu odbędzie się seria  spotkań warsztatowych adresowanych zarówno do uczniów (technika gry na zestawie perkusyjnym i werblu) oraz nauczycieli (metodyka nauczania gry na werblu i zestawie perkusyjnym).

7. KONCERTY:

Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mają bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty w ramach XVI Festiwalu Rytmu Drum Battle 2020.

8. ZGŁOSZENIA: wypełniony formularz zgłoszeniowy (wg. załączonego wzoru) wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego w wysokości:
- 90 zł w przypadku uczestnictwa w jednej kategorii
- 140 zł w przypadku uczestnictwa w dwóch kategoriach
na konto ZSM w Legnicy:  47 1090 2066 0000 0001 0766 4973 z dopiskiem – wpisowe Konkurs Drum Battle 20
20  należy przesłać do 30 kwietnia 2020 faxem, pocztą lub mailem na adres organizatora. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie uczestnictwa i harmonogram konkursu oraz warsztatów uczestnicy otrzymają do dnia 10 maja 2020.


         formularz zgłoszeniowy do pobrania                                                    regulamin konkursu do pobrania


8. MATERIAŁY NUTOWE:
W kategorii werbel, każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia konkursu 4 egzemplarze nut wykonywanego programu.

9. NAGRODY:

Dla laureatów przeznaczono atrakcyjne nagrody w postaci wysokiej klasy instrumentów,
akcesoriów perkusyjnych oraz materiałów dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa oraz drobny perkusyjny upominek.

10. ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE
/ OPIEKA:
Uczestnicy sami dokonują rezerwacji zakwaterowania i pokrywają wszystkie koszty związane z przejazdem i pobytem w czasie konkursu i festiwalu. Organizator nie zapewnia opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu i festiwalu.

11. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z sekretariatem ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, tel./fax (076) 856 54 66 e-mail: zsmuzlca@wp.pl lub z Jackiem Muziołem tel (0693) 18 52 91, mail: jacek@drumbattle.pl. Aktualne informacje na temat imprezy również na stronie internetowej www.zsmuz.cal.pl

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnicy zgłaszający się na DRUMBATTLE z dniem wysłania formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na:
1) wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem jako uczestnika w trakcie DRUMBATTLE, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
2) udzielają nieodpłatnie Organizatorom DRUMBATTLE prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych z ich wizerunkiem jako Uczestnika w trakcie DRUMBATTLE na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.
4) na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów DRUMBATTLE zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w DRUMBATTLE i oświadczają, że zostali poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Zespół Szkół Muzycznych , ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica ,
b) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją DRUMBATTLE i nie będą udostępniane innym podmiotom,
c) posiadają prawo dostępu do treści swoich  danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w DRUMBATTLE,
e) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f) podane dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
5) kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, adres e-mail: zsmuzlca@wp.pl lub pisemnie ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia DRUMBATTLE i czynności związanych z jego rozliczeniem tj. do dnia 31.12.2019 r. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie powiadomienia o kolejnym kursie lub imprezie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
7) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8) dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w DRUMBATTLE.
9) Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej  www.drumbattle.pl.
10) Organizator zastrzega prawo do zmian jurorów, wykładowców oraz harmonogramu zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
11) Organizator zastrzega możliwość odwołania DRUMBATTLE z ważnych przyczyn. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

Legnica, 01
marca 2020

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego